Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή: Το κατάστημά μας έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του Πελάτη και του Επισκέπτη της ιστοσελίδας μας. Ως εκ τούτου και με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας, εφαρμόζουμε πλήρως το ισχύον δίκαιο, το οποίο διέπει τις ηλεκτρονικές (εξ αποστάσεως) συναλλαγές (Ν. 2251/1994, Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25/10/2011, Π.Δ. 131/2003, καθώς και την Υ.Α. 31619 Οικ. της 15/22.3.2017 «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο», την οποία μπορείτε να δείτε στον σχετικό σύνδεσμο {link}, που υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα).
Για τον λόγο αυτό και για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνσή σας είναι αναγκαίο να αναγνώσετε, πριν την πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας μας ή ακόμη και για την απλή χρήση αυτής από κάποιον Επισκέπτη, τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους χρήσεως. Κάθε παραγγελία προϊόντων μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Πελάτη και τον Επισκέπτη όλων των παρακάτω όρων, οι οποίοι θα διέπουν την τέτοιου είδους συναλλαγή-χρήση. Η μη αποδοχή των όρων συνεπάγεται τη μη δυνατότητα παραγγελίας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και την υποχρέωση να μην γίνεται χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 1. Στοιχεία Επιχειρήσεως: Το κατάστημά μας ανήκει στην ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΠΑΣ Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στην οδό Λανίτη αρ. 19 στην Αθήνα (περιοχή: Άνω Κυψέλη, Τ.Κ. 11363), έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.138099203000, Α.Φ.Μ. 800716262 και αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία κεντημάτων. Η επικοινωνία με το κατάστημά μας γίνεται τηλεφωνικώς στους αριθμούς 210-8615324 (σταθερό-φαξ), ενώ η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας (e-mail) είναιinfo@fabricart.gr.
 2. Παραγγελία και καταβολή αντιτίμου πωλήσεως από τον Πελάτη: Κάθε παραγγελία μέσω της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής από μέρους του Πελάτη του αντιτίμου του παραγγελθέντος εμπορεύματος. Ο Πελάτης προκαταβάλλει το τίμημα, ενώ παρέχονται σε αυτόν διάφοροι τρόποι εξοφλήσεως του τιμήματος (με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού ή με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή με αποστολή ταχυδρομικής επιταγής).
  Στις τιμές των εμπορευμάτων, που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας, περιλαμβάνεται πάντοτε ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Πέραν του τιμήματος, υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση για το κόστος αποστολής με ταχυμεταφορέα (κούριερ). Το κατάστημά μας επιβεβαιώνει την παραγγελία του Πελάτη με την αποστολή σε αυτόν επιβεβαιωτικού μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (φαξ), αναλόγως του τρόπου με τον οποίο δόθηκε η παραγγελία. Κατόπιν της επιβεβαιώσεως αυτής θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί η σχετική σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και του καταστήματός μας.
 3. Επιστροφή προϊόντων: Τα εμπορεύματα που παραδίδονται από το κατάστημά μας θα είναι βάσει των προδιαγραφών και επιλογών του Πελάτη.
  Το κατάστημά μας φροντίζει για την άριστη ποιότητα των προϊόντων του. Εντούτοις, στην περίπτωση που τύχει παραγγελθέν προϊόν να έχει ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, αναλαμβάνουμε την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση (αναλόγως της περιπτώσεως) του προϊόντος, το οποίο επιστρέφεται σε εμάς χωρίς χρέωση του Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή η επιστροφή θα πρέπει να λάβει χώρα κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως με το κατάστημά μας, το οποίο και θα υποδείξει τον προσφορότερο τρόπο επιστροφής.
  Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι επί τυχόν ελαττωματικού προϊόντος ή ελλείψεως συνομολογημένων ιδιοτήτων το κατάστημά μας υπέχει την ευθύνη, η οποία προβλέπεται από τα άρθρα 534 κ. επομ. του Αστικού Κώδικα.
  Το ελάττωμα θα πρέπει φυσικά να είναι κατασκευαστικό ή να οφείλεται στο κατάστημά μας και όχι σε εσφαλμένη χρήση ή μεταχείριση από πλευράς του Πελάτη, ενώ το κατάστημά μας δεν ευθύνεται και στην περίπτωση που οι προδιαγραφές (π.χ. διαστάσεις-μεγέθη), τις οποίες μας έδωσε ο Πελάτης με την παραγγελία του, είναι εσφαλμένες. Επίσης, επιμελούμαστε την ακριβή απεικόνιση στο φωτογραφικό υλικό αυτής της ιστοσελίδας των προσφερόμενων προς πώληση προϊόντων μας, ενδέχεται ωστόσο να υπάρχει μικρή απόκλιση στους χρωματικούς τόνους των απεικονιζόμενων στις φωτογραφίες προϊόντων, πράγμα που δεν συνιστά ελάττωμα αυτών.
  5. Δικαίωμα αλλαγής της παραγγελίας: Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει (με φαξ ή e-mail) κατά την ελεύθερη κρίση του και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του αγορασθέντος προϊόντος την αλλαγή του με άλλο προϊόν ή προϊόντα, μέχρι της αξίας του τιμήματος που κατέβαλε. Στην περίπτωση αυτή το κόστος της επιστροφής του προϊόντος βαρύνει τον Πελάτη, ενώ διαφορά τιμήματος δεν επιστρέφεται. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της ανωτέρω ευχέρειας είναι το επιστρεφόμενο προϊόν ή προϊόντα να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς παραδόθηκαν στον Πελάτη.
  Εξαιρούνται από το δικαίωμα αλλαγής της παραγγελίας εξατομικευμένα προϊόντα, δηλ. προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί βάσει των προδιαγραφών συγκεκριμένου Πελάτη (π.χ. άμφια, τα οποία κατασκευάστηκαν βάσει μεγέθους και διαστάσεων συγκεκριμένου ατόμου).
 4. Χρόνος και τρόπος παραδόσεως των εμπορευμάτων: Το κατάστημά μας αφενός μεν φροντίζει ώστε όλα τα απεικονιζόμενα στην παρούσα ιστοσελίδα προϊόντα του να είναι διαθέσιμα, αφετέρου λαμβάνει κάθε μέριμνα για την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση της παραγγελίας και την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Ωστόσο, σε εμπορεύματα, τα οποία παραγγέλλονται βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και επιλογών του Πελάτη, λόγω του εξατομικευμένου χαρακτήρα τους ενδέχεται να απαιτηθεί κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα παραδόσεως. ενώ Σε κάθε περίπτωση (αναλόγως της παραγγελίας και του τόπου παραδόσεως) η παράδοση στον Πελάτη λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραγγελία.
  Μέχρι την παράδοση των παραγγελθέντων στον Πελάτη, το κατάστημά μας φέρει την πλήρη ευθύνη για την τυχόν απώλεια ή βλάβη τους. Η ευθύνη αυτή δεν ισχύει όμως στην περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει εκείνος δικό του μεταφορέα ή τρίτο πρόσωπο για την παράδοση και παραλαβή των παραγγελθέντων.
  Για την παράδοση των εμπορευμάτων το κατάστημά μας συνεργάζεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών (κούριερ) «ΤΡΟΧΑΔΗΝ», FIS COURIER. Ο Πελάτης ενημερώνεται από το κατάστημά μας για τον κωδικό αριθμό της αποστολής και μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας μεταφοράς από την ιστοσελίδα του μεταφορέα.
 5. Δικαίωμα ακυρώσεως παραγγελίας και υπαναχωρήσεως: Ο Πελάτης έχει δικαίωμα οποτεδήποτε πριν του αποσταλεί το προϊόν να προχωρήσει αζημίως και χωρίς καμμία απολύτως αιτιολογία στην ακύρωση της παραγγελίας του. Η δήλωση της ακυρώσεως γίνεται είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) είτε ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). Επισυνάπτεται στον σχετικό σύνδεσμο (Link) σχετικό υπόδειγμα εντύπου υπαναχωρήσεως. Στην περίπτωση αυτή το σύνολο των χρημάτων του Πελάτη επιστρέφεται από το κατάστημά μας σε εκείνον το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας, χωρίς καμμία επιβάρυνσή του και με τη χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, τα οποία χρησιμοποίησε και ο Πελάτης, εκτός εάν ο τελευταίος υποδείξει άλλον τρόπο, όχι όμως λιγότερο πρόσφορο για το κατάστημα.
  Ο Πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση σε αυτόν (ή σε τρίτο εντεταλμένο πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του) των πωληθέντων να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, χωρίς καμμία απολύτως αιτιολογία. Στην περίπτωση αυτή όμως ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων στο κατάστημά μας, η οποία πρέπει να λάβει χώρα εντός προθεσμίας (14) ημερών από τη δήλωση υπαναχωρήσεως και διενεργείται με ταχυμεταφορέα (κούριερ) επιλογής του Πελάτη.
  Τα χρήματα που κατέβαλε ο Πελάτης για το αντίτιμο της αγοράς επιστρέφονται σε αυτόν από το κατάστημά μας το αργότερο εντός προθεσμίας (14) ημερών από τη δήλωση υπαναχωρήσεως, χωρίς καμμία επιβάρυνσή του και με τη χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, τα οποία χρησιμοποίησε και ο Πελάτης, εκτός εάν ο τελευταίος υποδείξει άλλον τρόπο, όχι όμως λιγότερο πρόσφορο για το κατάστημα.
  Δεν γίνεται δεκτή υπαναχώρηση και επιστροφή των εμπορευμάτων: α)όταν η παραγγελία αφορά σε εξατομικευμένα προϊόντα, δηλ. προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί βάσει των προδιαγραφών συγκεκριμένου Πελάτη (π.χ. προσωποποιημένοι πίνακες) και β)σε περίπτωση που τα προϊόντα έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη φθορά ή βλάβη. Σε περίπτωση που η φθορά ή η βλάβη δεν είναι ανεπανόρθωτη, ο Πελάτης φέρει ευθύνη για τη μείωση της αξίας των προϊόντων.
 6. Προσωπικά δεδομένα: Η περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ελεύθερη και χωρίς καμμία καταγραφή της ταυτότητας και των δεδομένων του Επισκέπτη. Επισημαίνεται ότι η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies ως απολύτως αναγκαίο μέσο για τη σωστή λειτουργία της και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Επισκεπτών και Πελατών. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών-επισκεπτών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, ενώ δεν είναι δυνατή η καταγραφή μέσω αυτών της ταυτότητας των Επισκεπτών της ιστοσελίδας.
  Επισημαίνεται ότι δεν είναι τεχνολογικώς εφικτή η συνέχιση της χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας άνευ της αποδοχής από τον χρήστη-επισκέπτη της αποστολής των cookies.
  Το κατάστημά μας συλλέγει τα αναγκαία και μόνο προσωπικά δεδομένα των Πελατών, που οι ίδιοι μας παρέχουν (όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail, κ.λπ.), για την υλοποίηση της παραγγελίας τους, την αποπληρωμή του τιμήματος και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται απόρρητα και δεν κοινοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που κατά τον νόμο, την κοινή αντίληψη και την καλή πίστη αυτό είναι αναγκαίο για την υλοποίηση της παραγγελίας (όπως π.χ. η παροχή του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης κατοικίας του Πελάτη στον ταχυμεταφορέα για την παράδοση του προϊόντος).
  Η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και η παροχή των προσωπικών δεδομένων του αποτελεί συγχρόνως δήλωση του Πελάτη περί της ανεπιφύλακτης εγκρίσεως και αποδοχής της χρήσεως αυτών από πλευράς μας για την εξυπηρέτησή του και την πραγματοποίηση της συναλλαγής, καθώς και δήλωση περί του αληθούς των στοιχείων αυτών.
  Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών δεν διατηρούνται από το κατάστημά μας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την αμοιβαία εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, ο Πελάτης όμως, εάν το επιθυμεί, μπορεί να επιτρέψει τη διατήρηση τους για τη διευκόλυνση της εξυπηρετήσεώς του σε μελλοντική συναλλαγή ή για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών για τα προϊόντα μας μηνυμάτων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πελάτης διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να αιτηθεί οποτεδήποτε την πρόσβαση στα τηρούμενα αυτά δεδομένα ή και να υποβάλει αντιρρήσεις (περιέχουσες αίτημα διορθώσεως, συμπληρώσεως, προσωρινής μη χρησιμοποιήσεως, δεσμεύσεως ή διαγραφής των δεδομένων αυτών) σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 2472/1997 «Περί Προσωπικών Δεδομένων».
 7. Ασφάλεια συναλλαγής και επικοινωνίας: Το κατάστημά μας κάνει χρήση τεχνολογικών διαδικασιών και μέσων (τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer), προς τον σκοπό της μέγιστης δυνατής προστασίας των εμπιστευμένων σε εμάς προσωπικών δεδομένων των Πελατών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει πρόσβαση σε αυτά τρίτων προσώπων. Ωστόσο, το κατάστημα δεν ευθύνεται σε περίπτωση παρεμβάσεων-οργανωμένων επιθέσεων (χάκινγκ- hacking) και παρόμοιων κακόβουλων ενεργειών τρίτων.
 8. Τρόπος επιλύσεως διαφορών: Το κατάστημά μας εξετάζει αμέσως και καλοπίστως κάθε παράπονο, που ήθελε τυχόν υποβληθεί σε εμάς μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), ενώ σε κάθε περίπτωση θα προβούμε και σε άμεση επικοινωνία μαζί σας για τη διευθέτηση του όποιου ζητήματος.
  Εξωδικαστική επίλυση της όποιας διαφοράς ήθελε τυχόν ανακύψει σχετικώς με την εκτέλεση της συμβάσεως μπορεί να λάβει χώρα με προσφυγή του Πελάτη σε Επιτροπή Φιλικού Κανονισμού καταναλωτικών διαφορών, η οποία λειτουργεί σε κάθε Γενική Περιφέρεια (πρώην Νομαρχία) ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή, καθώς και σε κάθε φορέα εναλλακτικής επιλύσεως καταναλωτικών διαφορών, ο οποίος είναι καταχωρημένος στο σχετικό Μητρώο σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Οικον., Δικαιοσύνης) 70330/2015.
  Επισημαίνεται επίσης ότι υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικής επιλύσεως της τυχόν διαφοράς και με ηλεκτρονικό τρόπο, με την υποβολή καταγγελίας στην πανενωσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επιλύσεως καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), μέσω του ακόλουθου συνδέσμου (link): http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html
  Σε περίπτωση που κάποιος Πελάτης επιθυμεί να απευθυνθεί σε φορέα εξωδικαστικής-εναλλακτικής επιλύσεως καταναλωτικής διαφοράς, το κατάστημά μας δεσμεύεται να ακολουθήσει -πριν από οποιονδήποτε άλλον τρόπο- τη διαδικασία αυτή.
 9. Πνευματικά Δικαιώματα: Τα πνευματικά δικαιώματα του φωτογραφικού υλικού, των λογοτύπων και όλου εν γένει του υλικού, που υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα, ανήκουν στο κατάστημά μας ή έχει ληφθεί άδεια χρήσεως από τους δικαιούχους του. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευσή του υλικού αυτού και όλου εν γένει του περιεχομένου της ιστοσελίδας από τρίτους χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.
  12. Σύνδεσμοι και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως: Η παρούσα ιστοσελίδα παραπέμπει σε τρίτες ιστοσελίδες και διαδικτυακούς τόπους και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως (όπως π.χ. το Facebook, το Twitter, το Instagram). Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικώς και μόνο για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του Πελάτη. Το κατάστημά μας δεν έχει καμμία απολύτως σχέση με τη διαχείριση των τρίτων αυτών μέσων και διαδικτυακών τόπων-ιστοσελίδων τούτων, ούτε δυνατότητα ελέγχου τους και, ως εκ τούτου, ισχύουν οι όροι χρήσεως του φορέα των μέσων-ιστοσελίδων αυτών, ενώ το κατάστημά μας δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τις κάθε είδους αναρτήσεις σε αυτά τρίτων προσώπων-χρηστών, τα οποία επίσης δεν ελέγχει, ούτε και η παραπομπή στις σχετικές ιστοσελίδες σημαίνει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκριση ή αποδοχή του όποιου περιεχομένου τους, με το οποίο επίσης δεν έχει καμμία απολύτως σχέση.
 10. Δυνατότητα τροποποιήσεως των όρων χρήσεως:
  Το κατάστημά μας δύναται να τροποποιήσει ελευθέρως τους παρόντες όρους χρήσεως οποτεδήποτε αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο, ενώ κάθε μεταβολή θα γνωστοποιείται αμέσως στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι μεταβολές σε καμμία περίπτωση δεν θα καταλαμβάνουν συναλλαγές, για τις οποίες θα έχουν ήδη δοθεί παραγγελίες.
 11. Προϊόντα κατά παραγγελία: Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ίδιο με το αρχείο που μας έχετε αποστείλει. Ωστόσο λόγω τεχνικών περιορισμών, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στο τελικό προιόν οι οποίες δεν θα αλλοιώνουν το αποτέλεσμα. Κατα την περίπτωση που ο πελάτης αιτηθεί την παραγγελία προσοπωποιημένου προιόντος (όπως πίνακες με τις δικές του φωτογραφίες) δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την προέλευση της εικόνας που θα μας αποστείλλετε και θα πρέπει να έχετε φροντίσει να είστε κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της εικόνας που ανεβάζετε αν αυτά υπάρχουν.